|| Brahma Muraari Suraarchitha Lingam || || Nirmala Bhaashitha Shobhitha Lingam || || Janmaja Dhukha Vinaasaka Lingam || || Tatpranamaami Sadaashiva Lingam || || Deva Muni Pravaraarchita Lingam || || Kaama Dahana Karunaakara Lingam || || Ravanadarpa Vinaashaka Lingam || || Tatpranamaami Sadaashiva Lingam || || Sarva Sugandha Sulepitha Lingam || || Buddhi Vivaardhana Kaarana Lingam || || Siddha Suraasura Vandhitha Lingam || || Tatpranamaami Sadaashiva Lingam || || Kanaga Mahaamani Booshitha Lingam || || Panipathi Veshtitha Shobitha Lingam || || Daksha Suyagna Vinaashana Lingam || || Tatpranamaami Sadaashiva Lingam || || Kunkuma Chandhana Lepitha Lingam || || Pankaja Haarasu Sobhitha Lingam || || Sanchitha Paapa Vinaashana Lingam || || Tatpranamaami Sadaashiva Lingam || || Deva Ganaarchitha Sevitha Lingam || || Bhavayir Bhakti Bhirevacha Lingam || || Dinakara Koti Prabhaakara Lingam || || Tatpranamaami Sadaashiva Lingam || || Ashta Dalopari Vaeshtitha Lingam || || Sarva Samudhbava Kaarana Lingam || || Ashta Daridra Vinaashana Lingam || || Tatpranamaami Sadaashiva Lingam || || Suraguru Suravara Poojitha Lingam || || Suravana Pushpa Sadharchitha Lingam || || Parama Param Paramathmaka Lingam || || Tatpranamaami Sadaashiva Lingam ||