Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Ganapati Bappa Moraya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Ganapati Bappa Moraya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Ganapati Bappa Moraya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Ganapati Bappa Moraya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Mangal Murti Morya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Mangal Murti Morya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Ganapati Bappa Moraya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Ganapati Bappa Moraya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Ganapati Bappa Moraya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Ganapati Bappa Moraya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Ganapati Bappa Moraya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Mangal Murti Morya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Mangal Murti Morya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Mangal Murti Morya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Mangal Murti Morya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Ganapati Bappa Moraya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Ganapati Bappa Moraya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Ganapati Bappa Moraya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Ganapati Bappa Moraya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Mangal Murti Morya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Mangal Murti Morya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Ganapati Bappa Moraya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Ganapati Bappa Moraya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Ganapati Bappa Moraya Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhi Vinayak Namo Namah Ashtavinayak Namo Namah
Ganapati Bappa Moraya Om Om maha laxmi namo namah Om vishnu prayayi namo namah Om dhan pradaya namo namah Om vishawa jannanya namo namah Om maha laxmi namo namah Om vishnu prayayi namo namah Om dhan pradaya namo namah Om vishawa jannanya namo namah Om maha laxmi namo namah Om vishnu prayayi namo namah Om dhan pradaya namo namah Om vishawa jannanya namo namah Om maha laxmi namo namah Om vishnu prayayi namo namah Om dhan pradaya namo namah Om vishawa jannanya namo namah Om maha laxmi namo namah Om vishnu prayayi namo namah Om dhan pradaya namo namah Om vishawa jannanya namo namah Om maha laxmi namo namah Om vishnu prayayi namo namah Om dhan pradaya namo namah Om vishawa jannanya namo namah Om maha laxmi namo namah Om vishnu prayayi namo namah Om dhan pradaya namo namah Om vishawa jannanya namo namah Om maha laxmi namo namah Om vishnu prayayi namo namah Om dhan pradaya namo namah Om vishawa jannanya namo namah Om maha laxmi namo namah Om vishnu prayayi namo namah Om dhan pradaya namo namah Om vishawa jannanya namo namah Om maha laxmi namo namah Om vishnu prayayi namo namah Om dhan pradaya namo namah Om vishawa jannanya namo namah Om maha laxmi namo namah Om vishnu prayayi namo namah Om dhan pradaya namo namah Om vishawa jannanya namo namah Om maha laxmi namo namah Om vishnu prayayi namo namah Om dhan pradaya namo namah Om vishawa jannanya namo namah Om maha laxmi namo namah Om vishnu prayayi namo namah Om dhan pradaya namo namah Om vishawa jannanya namo namah Om maha laxmi namo namah Om vishnu prayayi namo namah Om dhan pradaya namo namah Om vishawa jannanya namo namah Om Jai Lakshmi Mata,Maiya Jai Lakshmi Mata Tumko Nishidin Sevat,Hari Vishnu dhata Om Jai Lakshmi Mata,Maiya Jai Lakshmi Mata Tumko Nishidin Sevat,Hari Vishnu dhata Om Jai Lakshmi Mata Uma Rama Brahmani,Tum Hi Jag-Mata Surya, Chandrama Dhyavat, Naarad Rishi Gata Om Jai Lakshmi Mata,Maiya Jai Lakshmi Mata Tumko Nishidin Sevat,Hari Vishnu dhata Om Jai Lakshmi Mata